Τρίτη, Μαΐου 24, 2022

Ολύμπιος Δαφέρμος: «Ναι, να χαρώ πολύ που η Ν.Δ. έχα­σε την πρω­τιά στους φοι­τη­τές. Μπορώ όμως να χαρώ που πήρε την πρω­τιά ένα κόμ­μα που έχει ως ιδε­ο­λο­γία του τον στα­λι­νι­σμό; »

 

Η προτεραιότητα του ΚΚΕ

Ολύμπιος Δαφέρμος*

Πηγή: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 23/05/2022

Ναι, να χαρώ πολύ που η Ν.Δ. έχα­σε την πρω­τιά στους φοι­τη­τές. Μπορώ όμως να χαρώ που πήρε την πρω­τιά ένα κόμ­μα που έχει ως ιδε­ο­λο­γία του τον στα­λι­νι­σμό; «Επί Στά­λιν υπήρ­χε σο­σια­λι­σμός, μετά όχι», έτσι μου έλε­γε ένας κνί­της πριν από πε­ρί­που τρία ή τέσ­σε­ρα χρό­νια έξω από το Πολυ­τε­χνείο. Δεν πρό­λα­βα να του πω ότι η λο­γι­κή αυτή εί­ναι απο­λύ­τως αντι­μαρ­ξι­στι­κή, απο­λύ­τως αντι­δια­λε­κτι­κή –έπια­σε βρο­χή. Είναι αδύ­να­τον να μην έχει σχέ­ση το προη­γού­με­νο με το επό­με­νο. Μου είπε, επί­σης, ότι το μόνο επα­να­στα­τι­κό κόμ­μα στην Ευρώ­πη εί­ναι το Κ­ΚΕ­! Όταν του αντέ­τει­να ότι όλα τα Κ.Κ. στην Ευρώ­πη εί­ναι απο­λύ­τως ρε­φορ­μι­στι­κά, δεν είχε να μου αντι­τεί­νει τί­πο­τα.

Το Κ­ΚΕ δεν επη­ρε­ά­ζει ούτε στο ελά­χι­στο την πο­λι­τι­κή ζωή της χώ­ρας μας. Δεσμεύ­ει ζω­ντα­νές νε­α­νι­κές δυ­νά­μεις –με μύ­θους και επα­να­στα­τι­κή γυ­μνα­στι­κή– που θα μπο­ρού­σαν με μια άλλη πο­λι­τι­κή, ρι­ζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή, ση­με­ρι­νή, να βοη­θή­σει τους αδύ­να­μους όλων των κα­τη­γο­ριών. Αυτός, εξάλ­λου, εί­ναι ο προ­ο­ρι­σμός, ο ρό­λος της Αρι­στε­ράς.

Η εντύ­πω­ση που απο­κο­μί­ζω εί­ναι ότι η ηγε­σία του έχει μία και μόνο έγνοια: πώς θα δια­τη­ρή­σει τα πο­σο­στά του κόμ­μα­τος αγνο­ώ­ντας αρ­χές, αξί­ες και δε­σμεύ­σεις. Η ηγε­σία του, βλέ­πο­ντας τη συρ­ρί­κνω­ση των ευ­ρω­παϊ­κών –και όχι μόνο– Κ.Κ., δια­κα­τέ­χε­ται πλή­ρως από υπαρ­ξια­κό άγ­χος. Αυτό δεί­χνει και το γε­γο­νός ότι στέλ­νει αντι­προ­σώ­πους της στο συ­νέ­δριο της Ν.Δ., στην πο­λι­τι­κή έκ­φρα­ση του τα­ξι­κού της αντί­πα­λου· δεν στέλ­νει όμως στο συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­. Είναι προ­φα­νές πως φο­βά­ται διαρ­ροή ψη­φο­φό­ρων του προς τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και επι­διώ­κει με κάθε τρό­πο την από­λυ­τη οριο­θέ­τη­σή του απέ­να­ντί του –το κύ­ριο μέ­λη­μα του.

Δεν φαί­νε­ται να γνοιά­ζε­ται για την απο­λύ­τως τα­ξι­κή πο­λι­τι­κή της Ν.Δ., η οποία ανα­δια­νέ­μει ανεν­δοί­α­στα και προ­κλη­τι­κά τον πλού­το της χώ­ρας από τους οι­κο­νο­μι­κά αδύ­να­μους προς τους οι­κο­νο­μι­κά ισχυ­ρούς. Ίσως πι­στεύ­ει, αφε­λώς, πως όσο χει­ρο­τε­ρεύ­ουν οι συν­θή­κες ζωής τόσο θα παίρ­νει τα πάνω του το κόμ­μα! Η δυ­στυ­χία που εν τω με­τα­ξύ θα πλήτ­τει ανε­πα­νόρ­θω­τα τους αδύ­να­μους της κοι­νω­νί­ας δεν φαί­νε­ται να το απα­σχο­λεί. Πρώτη του προ­τε­ραιό­τη­τα η ύπαρ­ξή του και μόνο. Μοιά­ζει με μνη­μείο που αντέ­χει στον χρό­νο...

Ολύμπιος Ε. Δαφέρμος - ΠΡΟΣΩΠΟ – Βιβλιοnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Harakiri (Χαρακίρι 1962): Η αριστουργηματική ταινία του Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi,   Harakiri (Χαρακίρι 1962)   Τatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita   1. « Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκο...