Δευτέρα, Δεκεμβρίου 28, 2020

Τι πρέπει να κάνω για σένα / Τι πρέπει να σου πω

Che t'aggia di
Lui: Che t'aggia fa...
Che t'aggia dì...
tu si bella si bella si bella
ma me decest prima de spusarme
ca tu cucinav bene e invece nu (bip)
hai fatt quannu ce simmo spusate
 
Lei: Teh... mò quannu parli te metti pure a fischià..,
 
quale fischio... chi ha fischiato...?
 
Lei:ho sentito un fischio...
 
Lui: che t'aggia fa'...
che t'aggia dì...
che t'aggia fa'
che t'aggia dì...
 
Lei: Madonna mia e che vuoi fa'. .?
Lui: Tu si bella tu si bella, ma te l'aggia fa'...
Lei: che cosa...???
te lo devo fare...
Lei: che cosa...???
ti devo fare un bel paliatone grosso,
un paliatone che neanche quando te
l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare...
 
Lei: Teh... e a chi vuoi fa lu paliatone. .
io prima de spusarme
ero accussì cuntenta
de spusarme cu te
pecchè dicevo... penzavo...
chissà quante belle notte d'amore
che passava con lui
e invece no (bip) hai fatt...
è inutile ca fischi
 
Lui: ... e chi ha fischiato...
 
Lei: tu non sapive fa l'amore
e io... me so scucciata
 
Che t'aggia di'...
che t'aggia fa'...
che t'aggie dì...
che t'aggia fa'...
 
Tu non zai fa' l'amore e io non saccio cucenà
 
Lui: e io te facc nu paliatone
ti faccio un paliatone accussì
prime o poi tu te vai...
Lei: a fanculo
Lui: te imbare a cucinà...
Lei: no io non imbaro, non imbaro per niende
 
Se tu non imbari e fare l'amore
io non m'imbaro a cucinare
manghe se m'accide de mazzate
neanche se mi fai imbiccare
io non imbaro...
 
che t'aggia dì...
che t'aggia fa'...
che t'aggia dì...
che t'aggia fa'...
 
nehh che vuoi fa'... che vuoi fa... mi vuoi picchiare?
Lui:no io te voio toccà
Lei: ma io nun saccio cucinà
Lui: e io ti taccio un paliatone
che t'aggia dì...
che t'aggia fa'

 

What do I have to tell you!?
What do I have to do to you?
What do I have to tell you
You're beautiful...
but you told me, before the marriage,
that you could cook well but you suc**d
when we married!
 
Well! Now when you speak, you whistle too!
what? Who whistled?
I heard a whistle
What do I have to do to you?
What do I have to tell you
What do I have to do to you?
What do I have to tell you
 
My God and what do you want to do?
You're beautiful but I have to ...
what?
I have to do it..
what?
I have to slap you sooo much!
I have to give you a so hard whack
that not even your dad did it
 
Really? Who do you want to slap?
Before the marriage
I was so happy
to marry you
because I told, I though...
who knows how many love nights
I would spend with him!
And instead...you suc**d
It's useless that you whistle
Who whistled?
You couldn't make love...
so...I got bored!
 
What do I have to do to you?
What do I have to tell you
What do I have to do to you?
What do I have to tell you
 
You cannot make love and I cannot
cook
and I slap you!
and I slap you so that
one day or another
you will learn how to cook
no I won't, I won't at all!
 
If you don't learn how to make love
then I won't learn how to cook
not even if you kill me by slapping me!
Not even if you make me feed
I won't learn!
 
What do I have to tell ou?
What do I have to do toyou
What do I have to tell you?
What do I have to do to you?
Ehi, what do you want to do? Do you want to
slap me?
Nooo, I want to touch you
but I cannot cook
then I will slap you
What do I have to tell you?
What do I have to do to you

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νιάρχος για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα « Όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, χρειάζεται ψυχίατρο»

  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ  ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΗ...