Παρασκευή, Φεβρουαρίου 21, 2020

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΥ
Αποτέλεσμα εικόνας για the wise man painting
"THE WISE MAN," by Haris Papadakis
 

Ο 
ἄνθρωπος δὲν ἐπροικίσθη ἐκ φύσεως μὲ τὸ αἴσθημα τῆς ἀρετῆς. Κατορθώνει δὲ νὰ συνοικειωθῇ μετ’ αὐτῆς — ὅταν τὸ κατορθώνῃ! — κατόπιν διὰ μακρᾶς ἠθικῆς ὀρθοπεδίας, ἀναλόγου πρὸς τὴν ἐν χρήσει ἰατρικῶς διὰ τὴν ἴασιν τῶν ραιβῶν σκελῶν καὶ τῶν στρεβλῶν ποδῶν. Ἐπὶ τὸ γοργότερον ἠδύνατό τις νὰ εἴπῃ 
συνοψίζων τὴν ἰδέαν ταύτην: Καὶ ἡ συνείδησις ἔχει ἀνάγκην κορσέ. 


Πολὺ βέβαιοι περὶ τῆς γνησιότητος τῆς καταγωγῆς των πρέπει νὰ εἶνε οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι ὑβρίζουν τοὺς ἀντιφρονοῦντας συναδέλφους των «ἀνθρώπους ἀγνώστου 
προελεύσεως».


Δὲν ὑπάρχει καταλληλότερος τρόπος διὰ νὰ γείνῃ κανεὶς φιλάργυρος ἀπὸ τὸ ν’ ἀποκτήσῃ χρήματα.
(Ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Δὲ-Λὰ-Παλὶς)
 

Νὰ εἶμαι εὐχάριστος εἰς τοὺς ἄλλους — εὑρίσκω τὸ πρᾶγμα πολὺ δύσκολον καὶ παραιτοῦμαι. Νὰ μὴ τοὺς εἶμαι δυσάρεστος — τὸ θεωρῶ καθῆκον ἀπαραίτητον καὶ δὲν συγχωρῶ εἰς κανένα νὰ τὸ παραμελῇ. 


Αἱ ἀρχαὶ ὁμοιάζουν μὲ τὰς ἀποσκευάς. Ὅσον ὀλιγωτέρας ἔχει κανείς, τόσην εὐκολώτερα ταξειδεύει. Μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι καὶ εἰς τὴν μίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην περίστασιν ὀλίγην ἐμπνέει ἐμπιστοσύνην εἰς τοὺς συνεπιβάτας του.


Δὲν ὑπάρχει ἀστειότερον πρᾶγμα ἀπὸ τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ τῆς λύσσης, μὲ τὴν ὁποίαν ἔξω τῆς ἐξουσίας τὰ κόμματα πολεμοῦν τὰς καταχρήσεις τῆς κυβερνήσεως, καὶ τῆς προθυμίας μὲ τὴν ὁποίαν ἐρχόμενα εἰς τὴν ἐξουσίαν υἱοθετοῦν αὐτάς. Νομίζει κανεὶς ὅτι ἐκτὸς τῆς ἀρχῆς καταλαμβάνονται ἀπὸ ἱερὰν ἀγανάκτησιν διότι παρανομοῦν ἄλλοι ἀντ’ αὐτῶν. 


Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον δίδει πολὺ μεγάλην ἰδέαν περὶ τῆς νοημοσύνης τῶν ἀνθρώπων, εἶνε ὅτι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ὅλοι οἱ ἀγύρται τοὺς ἐξαπατοῦν μὲ τὰ ἴδια μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΚΗ ΠΑΝΟΥ=>Πες μου, παππού...

Πες μου, παππού, πες μου, παππού αυτός ο κόσμος πάει που και το...