Παρασκευή, Νοεμβρίου 30, 2018

Πόση αλήθεια χωράει στο σύνθημα «η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική»;

Αποτέλεσμα εικόνας για «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»Για το ανιστόρητο και αλυτρωτικό σύνθημα «η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική»

Πηγή: atexnos.gr

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας 
Βα­σι­κό σύν­θη­μα των- υπο­κι­νού­με­νων από φα­σι­στι­κούς και ακρο­δε­ξιούς κύ­κλους- κα­τα­λή­ψε­ων σε ορι­σμέ­να σχο­λεία είναι το γνω­στό «η Μα­κε­δο­νία είναι μια και ελ­λη­νι­κή». Πρό­κει­ται για σύν­θη­μα που τα να­ζι­στι­κά κα­θάρ­μα­τα της Χρυ­σής Αυγής και τα διά­φο­ρα ακρο­δε­ξιά γκρου­πού­σκου­λα επι­χει­ρούν να το πα­ρου­σιά­σουν ως δήθεν «πα­τριω­τι­κό». Με την προ­βιά του «πα­τριώ­τη» άλ­λω­στε οι λύκοι του φα­σι­σμού προ­σπα­θούν να βά­λουν χέρι στα σχο­λεία.
«Το έθνος πρέ­πει να μάθει να θε­ω­ρεί εθνι­κό ό,τι είναι αλη­θι­νό» έλεγε ο Δ. Σο­λω­μός. Το σύν­θη­μα για τη «μια και μόνο ελ­λη­νι­κή» Μα­κε­δο­νία είναι ανι­στό­ρη­το, αλυ­τρω­τι­κό και γι’ αυτό επι­κίν­δυ­νο. Αποτέλεσμα εικόνας για «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»Έχου­με, λοι­πόν, και λέμε.
Πρώτο: Είναι ψευ­δές ότι η Μα­κε­δο­νία είμαι «μόνο ελ­λη­νι­κή». Η Μα­κε­δο­νία, ως ευ­ρύ­τε­ρη γε­ω­γρα­φι­κή πε­ριο­χή, δεν «ανή­κει» κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα σε κα­νέ­να έθνος ή κρά­τος. Πε­ριέ­κλειε – και συ­νε­χί­ζει να πε­ρι­κλεί­ει – πολ­λές εθνό­τη­τες, ενώ σή­με­ρα είναι κα­τα­τε­τμη­μέ­νη σε τέσ­σε­ρα δια­φο­ρε­τι­κά κράτη.
Η κα­τά­τμη­ση αυτή απο­τέ­λε­σε προ­ϊ­όν του δεύ­τε­ρου Βαλ­κα­νι­κού Πο­λέ­μου με τη λήξη του οποί­ου τον Ιούλη του 1913 (Συν­θή­κη του Βου­κου­ρε­στί­ου) κα­θο­ρί­στη­καν τε­λε­σί­δι­κα τα σύ­νο­ρα των βαλ­κα­νι­κών χωρών. Από το γε­ω­γρα­φι­κό χώρο της Μα­κε­δο­νί­ας, η Ελ­λά­δα πήρε το 51,57%, η Σερ­βία το 38,32% και η Βουλ­γα­ρία το 10,11%. Η πε­ριο­χή που πε­ρι­ήλ­θε στην Ελ­λά­δα ταυ­τι­ζό­ταν πε­ρί­που με τα όρια της «ιστο­ρι­κής» Μα­κε­δο­νί­ας των κλα­σι­κών χρό­νων, με την εξαί­ρε­ση ότι μια μικρή λω­ρί­δα πα­ρέ­μει­νε στη σερ­βι­κή και βουλ­γα­ρι­κή πε­ριο­χή.
Είναι, λοι­πόν, η Μα­κε­δο­νία απο­κλει­στι­κά «μία και ελ­λη­νι­κή» όπως υπο­στη­ρί­ζει ο εγ­χώ­ριος εθνι­κι­στι­κός συρ­φε­τός; Προ­φα­νώς και όχι!
Δεύ­τε­ρο: Η επί­κλη­ση στη «μία και μόνο ελ­λη­νι­κή» Μα­κε­δο­νία κρύ­βει αλυ­τρω­τι­κές δια­θέ­σεις. Πίσω απ’ το ψευ­δο­πα­τριω­τι­κό προ­σω­πείο τέ­τοιου εί­δους συν­θη­μά­των ελο­χεύ­ει ο σοβι­νι­σμός και η έμ­με­ση προ­τρο­πή για κα­τά­λη­ψη ξένων εδα­φών.
Βρες τη διαφορά: Στα αριστερά χάρτης της λεγόμενης "Ενωμένης Μακεδονίας" που διακινούν εθνικιστικοί κύκλοι στην ΠΓΔΜ. Στα δεξιά, χάρτης ελληνικών ακροδεξιών ιστοσελίδων που παρουσιάζουν αντίστοιχα ως ελληνική όλη την γεωγραφική επικράτεια της Μακεδονίας.
Βρες τη δια­φο­ρά: Στα αρι­στε­ρά χάρ­της της λε­γό­με­νης “Ενω­μέ­νης Μα­κε­δο­νί­ας” που δια­κι­νούν εθνι­κι­στι­κοί κύ­κλοι στην ΠΓΔΜ. Στα δεξιά, χάρ­της ελ­λη­νι­κών ακρο­δε­ξιών ιστο­σε­λί­δων που πα­ρου­σιά­ζουν αντί­στοι­χα ως ελ­λη­νι­κή όλη την γε­ω­γρα­φι­κή επι­κρά­τεια της Μα­κε­δο­νί­ας.


Καμία δια­φο­ρά δεν έχει ο σω­βι­νι­στι­κός με­γα­λοι­δε­α­τι­σμός εθνι­κι­στι­κών κύ­κλων της ΠΓΔΜ που ονει­ρεύ­ο­νται τη «Μα­κε­δο­νία του Αι­γαί­ου» από τον αντί­στοι­χο σοβι­νι­σμό της «μιας και μόνο ελ­λη­νι­κής» Μα­κε­δο­νί­ας που επι­κα­λεί­ται η να­ζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυσή Αυγή και τα λοιπά πα­τρι­δο­κά­πη­λα κο­ρά­κια.
Οι φα­σί­στες και στις δυο πλευ­ρές των συ­νό­ρων σκό­πι­μα δεν αρ­θρώ­νουν κου­βέ­ντα για το ΝΑΤΟ και για τα δο­λο­φο­νι­κά σχέ­δια των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών (τα οποία άλ­λω­στε υπη­ρε­τούν), παρά μο­νά­χα σπέρ­νουν το μίσος με­τα­ξύ των λαών, κραυ­γά­ζουν πο­λε­μο­χα­ρείς ιαχές και είναι έτοι­μοι να θυ­σιά­σουν τους ερ­γα­ζό­με­νους και τη νε­ο­λαία για τα κέρδη των με­γά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. 
Χάρτης από την ιστοσελίδα της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, με σαφές αλυτρωτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζει ως "κατεχόμενες" περιοχές γειτονικών κρατών.
Χάρ­της από την ιστο­σε­λί­δα της να­ζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, με σαφές αλυ­τρω­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο, που πα­ρου­σιά­ζει ως “κα­τε­χό­με­νες” πε­ριο­χές γει­το­νι­κών κρα­τών.


Τρίτο: Είναι επο­μέ­νως άκρως επι­κίν­δυ­νο το εθνι­κι­στι­κό δη­λη­τή­ριο που οι από­γο­νοι του Χί­τλερ και των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών επι­χει­ρούν να σπεί­ρουν στα σχο­λεία. Θέ­λουν τη νε­ο­λαία, τους μα­θη­τές, εύ­κο­λα χει­ρα­γω­γού­με­νους, χωρίς κρι­τι­κή σκέψη, απο­γυ­μνω­μέ­νους από τα­ξι­κή συ­νεί­δη­ση, φο­ρείς εθνι­κι­στι­κού μί­σους απέ­να­ντι στους άλ­λους λαούς.
Μόνο που ο έλ­λη­νας μα­θη­τής δεν έχει τί­πο­τα να χω­ρί­σει από τον σλα­βο­μα­κε­δό­να, τον αλ­βα­νό η τον τούρ­κο μα­θη­τή. Αντί­θε­τα, έχουν κοινό εχθρό το σάπιο κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα – αυτό που γεννά κρί­σεις, ανερ­γία, φτώ­χεια, πο­λέ­μους, προ­σφυ­γιά. Κοι­νός εχθρός των νέων ανε­ξαρ­τή­τως εθνι­κό­τη­τας είναι οι ιμπε­ρια­λι­στές φο­νιά­δες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που μα­κε­λεύ­ουν λαούς, δια­λύ­ουν χώρες και σπέρ­νουν τους σπό­ρους του εθνι­κι­σμού.
Εχθρός των λαών, των ερ­γα­ζό­με­νων, της νε­ο­λαί­ας, είναι η ιδε­ο­λο­γία της άρ­χου­σας τάξης, είτε αυτή εκ­φρά­ζε­ται μέσω του εθνι­κι­σμού είτε μέσω του κο­σμο­πο­λι­τι­σμού. Εχθρι­κή προς το λαό είναι η εμπλο­κή της χώρας στα βάρ­βα­ρα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και η εξά­πλω­ση των αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κών βά­σε­ων που η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ προ­ω­θεί, με την στή­ρι­ξη της ΝΔ και των λοι­πών αστι­κών κομ­μά­των. 
Γι’ αυτό και τα συμ­φέ­ρο­ντα των βαλ­κα­νι­κών λαών μπο­ρούν μο­νά­χα να δια­σφα­λι­στούν με τον κοινό αγώνα για απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, σε με­τω­πι­κή σύ­γκρου­ση με την εξου­σία των μο­νο­πω­λί­ων, ώστε οι μελ­λο­ντι­κές γε­νιές να ζή­σουν νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο τους.
_______________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­__
Νίκος Μότ­τας Γεν­νή­θη­κε το 1984 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι υπο­ψή­φιος δι­δά­κτο­ρας (Phd) Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης, Διε­θνών Σχέ­σε­ων και Ιστο­ρί­ας. Σπού­δα­σε Πο­λι­τι­κές Επι­στή­μες στο Πα­νε­πι­στή­μιο Westminster του Λον­δί­νου και είναι κά­το­χος δύο με­τα­πτυ­χια­κών τί­τλων (Master of Arts) στις δι­πλω­μα­τι­κές σπου­δές (Πα­ρί­σι) και στις διε­θνείς δι­πλω­μα­τι­κές σχέ­σεις (Πα­νε­πι­στή­μιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δη­μο­σιευ­θεί σε ελ­λη­νό­φω­να και ξε­νό­γλωσ­σα μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Επικίνδυνη Σιωπή" (2010): ένα αληθινό βιογραφικό δράμα διακίνησης γυναικών , που εκτυλίχθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα χρόνια της επέμβασης των Δυτικών στη σπαρασσόμενη Γιουγκοσλαβία

Μια Αμερικανίδα αστυνομικός που υπηρετεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ στη Βοσνία ανακαλύπτει ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης γυναικών στο οποίο ε...