Σάββατο, Μαρτίου 21, 2020

ΠΟΙΟΙ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΤΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΠΟΛΙΤΗ;

 ΚΑΠΟΙΟΙ  ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ

gov.gr,


ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΗ

 
 Ιδού πώς
 Αποτέλεσμα εικόνας για ARROWS ANIMATED GIFS
1. Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/d9upwt4jSJNDJh6OmxdOpYxDt_85xLf7fI6o9L6y5Jbp53SNoIpMHbPTZDT3Jz2WDO_qePkuVEwYHKdjilJuXFvyyuoohWCgs_XpbBWgM2U6eGs9jg

PDF | DOCX | Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το 2015, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ξεκίνησε μια σημαντική, συντονισμένη προσπάθεια για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τη διαμόρφωση από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2016-2018». Ως όραμα της εν λόγω στρατηγικής τέθηκε «μια ανεξάρτητη, αποκομματικοποιημένη, αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», ενώ για την επίτευξη του ανωτέρω οράματος, η στρατηγική αναπτύχθηκε σε τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων, ως εξής:
  • Διοικητικές Δομές και Εργαλεία,
  • Διοικητικές Λειτουργίες και Διαδικασίες,
  • Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • Ενίσχυση Διαφάνειας, Λογοδοσίας και Ανοικτής Διακυβέρνησης, καθώς και μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για την προώθηση των σχετικών δράσεων.
2. Η βούληση για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι πλέον ξεκάθαρη. Παρά τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις του δημόσιου τομέα σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές λόγω της οικονομικής κρίσης, τέθηκε σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης, της αξιοκρατίας, της ανοιχτότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας της διοικητικής δράσης, αλλά και την ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά: ο σχεδιασμός και η ψήφιση ενός νέου συστήματος αμοιβών με βάση πέραν της δημοσιονομικής προσαρμογής, την ισότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, αλλά και τη θέσπιση σημαντικών κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (ν. 4354/2015), οι μεταρρυθμίσεις του ν. 4369/2016 με τις οποίες ιδρύεται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και αναμορφώνονται τα συστήματα αξιολόγησης, στοχοθεσίας και επιλογής προϊσταμένων, η ψήφιση του ν. 4440/2016 για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους δημόσιους υπαλλήλους, υποστηριζόμενου από ψηφιακές εφαρμογές και διαφανείς διαδικασίες, η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ν.4389/2016), την οποία διαδέχθηκε η σύσταση του νέου υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, καθώς και η Σύσταση Επιτροπής Ακρόασης Πολιτών και Φορέων ανά υπηρεσία/υπουργείο.
3. Μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, οι ανωτέρω παρεμβάσεις κατόρθωσαν να αποτελέσουν ένα στέρεο έρεισμα για την επίτευξη του οράματος της Τριετούς Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Από τη λήψη των προαναφερόμενων μέτρων, έχει τεθεί σε τροχιά μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, η ανάπτυξη κουλτούρας αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ο εκσυγχρονισμός δομών και διαδικασιών στα πρότυπα των δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. με τις υψηλότερες επιδόσεις. Παράλληλα, η αξιοποίηση Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Τρίτου Προγράμματος, καθώς και η απορρόφηση των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδιασμού, επιτρέποντας την άντληση τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με
τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής. Κατ’ επέκταση, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η υλοποίηση της ως άνω Στρατηγικής, ένα μεγάλο βήμα για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αλλαγή του προφίλ των διοικητικών υπηρεσιών της χώρας μας έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
4. Παρ’ όλα αυτά, η μεταρρυθμιστική διαδικασία είναι διαρκής και κοπιώδης. Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι ανωτέρω θεσμικές παρεμβάσεις απαιτεί εξίσου έναν αποτελεσματικό ανασχεδιασμό για την υλοποίησή τους. Μέσα από την εγγύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τον κατάλληλο προγραμματισμό ενεργειών και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, η αρχή που πραγματοποιήθηκε με την Εθνική Στρατηγική 2016-2018 θα αποκτήσει συνέχεια και οι συνέπειες των σημαντικών πρωτοβουλιών που ελήφθησαν θα γίνουν περισσότερο απτές στην κοινωνία. Σε αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς επιδιώκει να εστιάσει η παρούσα επικαιροποίηση. Σε ένα νέο σχεδιασμό, όχι μόνο σε επίπεδο αρχών και αξιών, αλλά κυρίως σε επίπεδο τεχνικής και μεθοδολογίας, με στόχο να γίνει πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση αλλάζει πρόσωπο, εκσυγχρονίζεται, γίνεται πιο δημοκρατική και αξιοκρατική και δεν θα διολισθήσει ποτέ ξανά στη διοικητική αρτηριοσκλήρυνση του παρελθόντος.
(Εισαγωγικό κεφάλαιο στην «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019». Ολόκληρο το κείμενο εδώ).
 ******************************
Τώρα ήρθε η ώρα να γευτούμε τους καρπούς του επαναστατικού αυτού έργου, που δίνει στον πολίτη τη  δυνατότητα να απαλλαγεί από τη δυναστεία της γραφειοκρατίας 

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για ARROWS ANIMATED GIFS

2. Σε δοκιμαστική λειτουργία από σήμερα ,  Σάββατο 21 Μαρτίου , το gov.gr!


Σε δοκιμαστική λειτουργία το Σάββατο το gov.gr
Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογραφήσεις θα μπορούν να γίνουν από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, καθώς κάνει «πρεμιέρα» το Σάββατο η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το gov.gr, στην σκιά του «εφιάλτη» της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αν και δοκιμαστική, η λειτουργία του κρίθηκε απολύτως αναγκαία έχοντας κύριο στόχο οι πολίτες αυτήν την περίοδο να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετακίνηση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Στο εξής, θα διεκπεραιώνονται πιλοτικά από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Όπως εξάλλου αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης η ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος και επισημαίνει ότι «από μεγάλη εκκρεμότητα είναι μεγάλη αναγκαιότητα».
Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (περισσότερες από 500) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο πολίτης από σήμερα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά προστίθεται κι η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην Αρχή, η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτές.
Οι διαδικασίες πρόσβασης των πολιτών στο gov.gr καθώς και της έκδοσης των πιστοποιητικών ρυθμίζονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ... Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η ταυτοποίηση θα διενεργείται μέσω των κωδικών Taxisnet και τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα, θα γίνονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

data.gov.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αλέξης Τσίπρας / Ο αποχαιρετισμός στην Άγκελα Μέρκελ

  Αλέξης Τσίπρας / Ο αποχαιρετισμός στην Άγκελα Μέρκελ epa/SIMELA PANTZARTZI Με άρθρο του στην Zeit ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απο...