Παρασκευή, Μαΐου 12, 2017

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΛΛΟΤΕ

Σχετική εικόνα1.
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΤΟΥ "ΚΟΜΨΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

Τα αριστοκρατικώτερα , τα λεπτότερα, τα ηδυπαθέστερα
αρώματα. Ιδιαιτέρως συνιστώμεν τας καλλυντικάς
και εξωραϊστικάς σκευασίας του, αίτινες κατέκτησαν διεθνή φήμην.
Η ΒΑΦΗ ΤΡΙΧΩΝ .- Είνε το εντελέστερον σύστημα διά την
στιγμιαίαν βαφήν της κόμης, του γενείου, του μύστακος.
Έκαστον κυτίον δρ. 5.50. Διά τας Επαρχ. φρ. 6.50.
ΤΟ ΣΩΣΙΤΡΙΧΟΝ.- Το αληθώς παγκοσμίου φήμης αντισηπτικόν
υγρόν, το παρασιτοκτόνον, το εξαλείφον την πιτυρίδα
και προλαμβάνον ασφαλώς την πτώσιν των τριχών.
Έκαστον φιαλίδιον : αρωματικόν δρ. 4.- Απλούν δρ. 3.
Η ΤΡΙΧΟΘΡΕΨΙΝΗ.- Ειδική σκευασία αλάνθαστος προς αύξησιν
του μύστακος και εν γένει των τριχών. Θεραπεύει την ψαλίδα, ήτις
καταστρέφει τους γυναικείους πλοκάμους και τους ανδρικούς μύστακας.
Έκαστον σωληνάριον δρ. 1.50.- Διά τας Επαρχίας δρ. 2.
Επίσης ΒΕΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ και ΚΟΛΩΝΙΑ EXTRA


*************

2
Επί της οδού Ερμού,
αντικρύ του βιβλιοπωλείου Βίλμπεργ


ο πρώην υπάλληλος του εμπορικού Κοκκώνη
κύριος

Μ. ΠΛΗΤΤΑΣ

ήνοιξε κατάστημα εμπορικόν,
το οποίον έχει από όλα,
με ένα γούστο μοναδικόν,

και με κάτι τιμάς ευγενεστάτας και λεπτάς.
Κυρίως ψιλικά, φοκόλα, φανέλλες αγγλικαίς λεπταίς,
ομπρέλαις, είδη πολυτελείας, αρώματα,

χίλια άλλα πράγματα
και
ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΥΡΙΩΝ

 
**********

Σχετική εικόνα
3
ΤΟ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

φέρει εις γνώσιν της πολυαρίθμου πελατείας του
ότι ο παντοπώλης
Χρήστος Σικομανδρόπουλος
πωλεί σάπωνα φέροντα ψευδώς την επιγραφήν
ΣΑΠΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Γίνονται δε αι προσήκουσαι έρευναι
διά να ανακαλυφθή ο παραποιήσας.


4.
 
Ειδοποιώ το κοινόν
ότι θέλων να θεραπεύσω

έλλειψιν της πόλεώς μας,
κατήρτισα
ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟΝ

εν ω οι επιθυμούντες θέλουσιν ευρίσκει
ίππους καλής καταγωγής
δεδαμασμένους
και καθ' όλα τελείους προς ιππασίαν.
Επίσης παραδίδω

μαθήματα ιππασίας εις τους επιθυμούντας,
έχων ελευθέραν την είσοδον
εις το στρατιωτικόν ιπποδρόμιον.
Κανονισμός ορίζει τας λεπτομερείας.
Το ιπποστάσιον κείται παρά
την λεωφόρον Νοσοκομείου,
πλησίον οικίας Κορδέλλα.

*********

5.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Γνωστοποιεί ότι
από της προσεχούς Κυριακής (1 Μαΐου 1883)
η πρώτη αμαξοστοιχία
θέλει αναχωρή εκ Πειραιώς την 4.35 π. μ.
και εξ Αθηνών την 5 π.μ.
********

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

1869 : Ο πρώτος ελληνικός (ατμοηλεκτρικός) σιδηρόδρομος
συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά.
1904: Ο σιδηρόδρομος γίνεται ηλεκτροκίνητος.

 *************

https://1.bp.blogspot.com/_16N-uuTISQo/SIc_tBnuCgI/AAAAAAAAIik/FJRrPhgTxC4/s400/IMAGE0050.jpg


Δεν υπάρχουν σχόλια: