Δευτέρα, Μαΐου 29, 2017

Ατάκες (2)

Αποτέλεσμα εικόνας για υποδοχη λειψανων"Οι ιερείς, αγαπητοί μου, φυλάττοντες ένα σκοπόν, καθόλου διάφορον από τους λοιπούς συμπολίτας, πάντοτε επροσπάθησαν με το μέσον της θεότητος να καταδυναστεύσουν τους συμπολίτας των καθώς μέχρι της σήμερον με την αμάθειαν και κακομάθησιν επέτυχον του σκοπού των.
Αυτοί, καλύπτοντες με τίτλον αγιότητος τα πλέον φανερά ψεύματα, εγέμισαν τους αδυνάτους νόας του λαού από μίαν τοσαύτην δεισιδαιμονίαν, ώστε οπού αντί να ονομάσουν ψεύμα το αδύνατον, το ονομάζουν άγιον.
Και ούτως αδιστάκτως πιστεύουσιν εις κάθε τους λόγον, ούτε τολμούσι να εξετάσωσι το παραμικρόν, μάλιστα δε τους είναι εμποδισμένον."

Ανωνύμου του Έλληνος : "Ελληνική Νομαρχία", Γ΄:Πώς υποδουλώνονται οι λαοί. 1806.
Βασική Βιβλιοθήκη,τ. 35. Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος. Σελ. 277-278.

Δεν υπάρχουν σχόλια: